×

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2e Kans Games, en een wederpartij waarop 2e Kans Games deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met 2e Kans Games, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op  de medewerkers van 2e Kans Games en zijn directie. 

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2e Kans Games en de Wederpartij zullen in overleg treden om tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.6. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.7. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

1.8. Indien 2e Kans Games niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 2e Kans Games in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

1.9 2e Kans Games behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1   Alle offertes en aanbiedingen van 2e Kans Games zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2   Overeenkomsten tot levering van producten binden 2e Kans Games eerst na schriftelijke bevestiging. Een door 2e Kans Games verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van de levering. 

2.3   2e Kans Games kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat. 

2.4   Informatie, afbeeldingen en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. 2e Kans Games garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Voor alle producten en aanbiedingen geldt, zolang de voorraad strekt.

2.5   Een samengestelde prijsopgave verplicht 2e Kans Games niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen van 2e Kans Games gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 3 Prijzen 

3.1   Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s (€) inclusief (daar waar nodig) BTW, exclusief verzend, administratie- en verpakkingskosten.

3.2   2e Kans Games zal geen prijswijzigingen doorvoeren na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij deze wijziging het gevolg is van wettelijke bepalingen en/of regelingen 

3.3   Als de prijswijziging niet het gevolg is van wettelijke bepalingen en/of regelingen heeft de koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden zodra de wijziging ingaat.

3.4 Aangezien wij bij 2e Kans Games grotendeels 2e hands games en artikelen verkopen vallen wij onder de zogenoemde “Margeregeling” ,wat o.a. inhoud dat wij geen BTW tarieven mogen tonen in onze webshop en facturen.

3.5 Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel bij de invulling dan wel aanvulling van onze webshop de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan het voorkomen dat er een prijs dan wel afbeelding is geplaatst met een sterke afwijking in de prijs dan wel afbeelding. Als  dit zich voor mocht doen dan behouden wij ons het recht om dit, daar waar nodig in overleg met de klant, alsnog te corrigeren.

Artikel 4 Betaling 

4.1   Tenzij anders is overeengekomen dient betaling gedaan te worden met een overboeking of een contante betaling bij afhalen. 

4.2   Als de betaling niet binnen 5 werkdagen is voldaan zal 2e Kans Games de order annuleren. Als de koper het product alsnog wil afnemen moet het opnieuw worden besteld door de koper. De koper kan in dat geval geen beroep doen op de eerder overeengekomen prijs in geval van een tussentijdse prijswijziging. 

Artikel 5 Levering en leveringstijden 

5.1 Als zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na de bestelling en de betaling verzonden. In de meeste gevallen zal de verzending direct dan wel binnen 2 werkdagen  plaatsvinden na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt 2e Kans Games verzendkosten in rekening.

5.2 Als de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.3 Aan de leveringsplicht van 2e Kans Games zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 2e Kans Games geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij niet verzekerde verzendingen (b.v. via de Brievenbus) kan 2e Kans Games niet aansprakelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven van de levering.

2e Kans Games levert in alle gevallen onverzekerd haar artikelen, tenzij dit anders is overeen gekomen met de wederpartij.
In overleg kan er eventueel voor gekozen worden de verzending aangetekend te versturen of als pakket. De eventuele meerkosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.

5.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of verdwijning van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 

5.5 Een door 2e Kans Games opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van 2eKansGames zijn, waarna 2e Kans Games zal trachten om de levering binnen 30 dagen plaats te laten vinden, mits het artikel voorradig is.

5.6 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 2e Kans Games (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, maar tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.7 Wij nemen geen bestellingen aan die bestemd zijn voor levering naar het buitenland (uitgezonderd België). Wanneer er toch een bestelling is gedaan die hieraan voldoet, dan zal deze worden verwijderd uit het bestelsysteem.

5.8 Verzending via de brievenbus is voor risico van de klant. Verzekerde verzending dan wel aangetekende verzending is altijd mogelijk in overleg en eventuele bijbetaling.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om het afgeleverd te krijgen maar zijn niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken dan wel niet afleveren door PostNL.
Wanneer een bestelling niet of gedeeltelijk niet aankomt dient de klant binnen 3 werkdagen na de bevestiging van verzending (te ontvangen van 2e Kans Games) contact op te nemen met 2e Kans Games, waarna wij in overleg met u een klacht dan wel zoekopdracht indienen bij de bezorgservice.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij 2e Kans Games, als er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Als de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 2e Kans Games heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij 2eKans Games. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Als de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt 2e Kans Games na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door 2e Kans Games geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

7.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 2e Kans Games of een door 2e Kans Games aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 2e Kans Games haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

7.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 2e Kans Games. 

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid 

8.1 2e Kans Games biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 2e Kans Games is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, of voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 2e Kans Games) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 2e Kans Games. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 werkdagen na levering aan 2e Kans Games schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Als klachten van de afnemer door 2e Kans Games gegrond worden bevonden, zal 2e Kans Games naar haar keuze :  de geleverde zaken kosteloos vervangen óf met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 2e Kans Games en (mitsdien) het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 2e Kans Games) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 2e Kans Games gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 2e Kans Games voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.  

8.5 2e Kans Games is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) de afnemer jegens 2e Kans Games in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 2e Kans Games en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door 2e Kans Games geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij 2e Kans Games en/of haar leveranciers.

9.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 2e Kans Games is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop 2e Kans Games geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken.  Daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij 2e Kans Games en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

11.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 2e Kans Games de verbintenis had moeten nakomen. Zie hiervoor artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden.

11.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door 2e Kans Games niet mogelijk is, of langer duurt dan 30 dagen (zie artikel 5.6)  dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4 Als 2e Kans Games bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.